عبارات فعلی رایج به انگلیسی

common verbs phrases in English

 

ردیف اسامی افعال به فارسی اسامی افعال به انگلیسی مثال به فارسی مثال به انگلیسی
1 زندگی کردن Live زندگی کردن در آپارتمان Live in an apartment
2 تماشاکردن Watch تماشاکردن تلویزیون Watch TV
3 گوش دادن Listen گوش دادن به رادیو Listen to the radio
4 خواندن Read روزنامه خواندن Read the newspaper
5 خوردن Eat فست‌فود خوردن  Eat fast food
6 نوشیدن Drink قهوه نوشیدن Drink coffee
7 صحبت کردن Speak انگلیسی صحبت کردن Speak English
8 خواستن Want قهوه خواستن Want a coffee
9 داشتن Have سگ داشتن Have a dog
10 دوست داشتن Like دوست داشتن گربه‌ها Like cats

 

11 کارکردن Work کارکردن در بانک Work in a bank
12 مطالعه کردن Study مطالعه کردن اسپانیایی  Study Spanish
13 رفتن Go رفتن به کلاس‌های انگلیسی Go to English classes
14 نیاز داشتن Need نیاز داشتن به یک ماشین جدید Need a new car
15 بیرون رفتن Go out بیرون رفتن در شب Go out at night
16 بازی کردن Play بازی کردن بازی های کامپیوتری Play computer games
17 ورزش کردن Exercise ورزش کردن در باشگاه Exercise in the gym
18 ماندن Stay ماندن در خانه Stay at home
19 ترک کردن Leave ترک کردن خانه Leave home
20 حمل کردن Carry حمل کردن چمدان Carry a suitcase

common verbs phrases in English

21 گرفتن Get تاکسی گرفتن Get a taxi
22 پوشیدن Wear عینکآفتابی زدن Wear sunglasses
23 شناکردن Swim شناکردن در استخر Swim in the pool
24 پیاده‌روی Hike پیاده‌روی در کوهستان Hike in the mountains
25 اجاره کردن Rent اجاره کردن ماشین Rent a car
26 منتظر بودن Wait منتظربودن برای پرواز Wait for a flight
27 مسافرت کردن Travel مسافرت کردن با هواپیما Travel by airplane
28 استراحت کردن Relax استراحت کردن در خانه Relax at home
29 ملاقات کردن meet ملاقات کردن دوستان Meet friends
30 رسیدن Arrive رسیدن به هتل Arrive at a hotel

 

31 زنگ زدن Call زنگ زدن به خانه Call home
32 خریدن Buy خریدن هدایا Buy presents
33 بیدار شدن از خواب Wake up زود بیدار شدن wake up early
34 بلند شدن از رختخواب Get up زود بلند شدن Get up soon
35 دوش گرفتن Have a shower دوش گرفتن دوبار در‌هفته Have a shower twice a week 
36 چرت زدن Take a nap چرت زدن در عصر Take a nap at noon
37 مسواک زدن Brush teeth مسواک زدن هر روز Brush teeth every day
38 صبحانه خوردن Have breakfast صبحانه خوردن هر روز Have breakfast every morning
39 شام درست کردن Make dinner شام درست کردن هر شب Make dinner every night
40 تمیز کردن Clean خانه را تمیز کردن Clean the house

common verbs phrases in English

41 رانندگی کردن Drive راندن کامیون Drive a truck
42 نقاشی کشیدن Draw یک تصویر زیبا کشیدن Draw a beautiful picture
43 تعمیر کردن Repair تعمیر کردن ماشین Repair a car
44 راه رفتن Walk راه رفتن در پارک Walk in the park
45 امید داشتن Hope امید به آینده بهتر  Hope for a  better future
46 شنیدن Hear صدای عجیبی شنیدن Hear a strange sound
47 باز کردن Open باز کردن پنجره Open a window
48 شرکت کردن Participate شرکت کردن در رویداد Participate in an event
49 دریافت کردن Receive دریافت کردن پیام Receive a message
50 فکر کردن Think عمیق فکر کردن Think deeply

 

51 فریاد زدن Yell فریاد زدن سر بچه‌ها Yell at children
52 پاسخ دادن Answer پاسخ دادن به سؤال Answer a question
53 بحث کردن Discuss بحث کردن با همسایه Discuss a problem
54 وارد شدن Enter وارد شدن به فروشگاه Enter a store
55 کمک کردن Help کمک کردن به دوست Help a friend
56 معرفی کردن Introduce معرفی کردن کتاب Introduce a book
57 پیشنهاد دادن Offer پیشنهاد قهوه دادن  Offer a coffee
58 دویدن Run دویدن در پارک Run in the park
59 مراقبت کردن Take care مراقبت کردن از گیاهان Take care of the plants 
60 استفاده کردن Use استفاده کردن از کامپیوتر Use a computer

common verbs phrases in English

61 جست‌و‌جو کردن Search جست‌و‌جو کردن اطلاعات Search for information
62 تلاش کردن Try تلاش برای موفقیت Try for success
63 آرزو کردن Wish آرزوی آینده بهتر Wish a better future
64 وزن کردن Weigh وزن کردن بسته Weigh the package
65 فراهم کردن Provide فراهم کردن تجهیزات Provide an equipment
66 یاد گرفتن Learn یاد گرفتن مهارت Learn a skill 
67 رشد کردن Grow رشد کردن درخت Grow a tree
68 تغییر دادن Change تغییر دادن عقیده Change the mind
69 ساختن Build ساختن خانه Build a house
70 درخواست دادن Apply درخواست دادن بری کار Apply for a job

 

71 قرض گرفتن Borrow قرض گرفتن مقداری پول Borrow some money
72 پذیرفتن Accept پذیرفتن دعوت نامه Accept an invitation
73 شکستن Break شکستن شیشه Break the Glass
74 تسلیم شدن/ ترک کردن Give up ترک کردن سیگار Give up smoking
75 پنهان کردن Hide پنهان کردن راز Hide a secret
76 قضاوت کردن Judge قضاوت کردن پرونده Judge the case
77 پیوستن Join پیوستن به گروه Join the group
78 مدیریت کردن Manage مدیریت کردن تیم Manage the team
79 کشتن Kill کشتن با چاقو Kill with a knife
80 خندیدن Laugh خندیدن با صدای بلند Laugh out loud

common verbs phrases in English

81 نگه داشتن Keep نفستو نگه دار Keep your breath
82 از دست دادن/گم کردن Lose از دست دادن کارت Lose a card
83 اندازه گرفتن Measure اندازه گرفتن میز Measure a table
84 حل کردن Solve حل کردن مسأله Solve an issue
85 فهمیدن Understand فهمیدن موضوع Understand a subject 
86 متعجب شدن Wonder تعجب می‌کنم چند سالشه I wonder how old is
87 رخ دادن Happen  رخ دادن تصادف ماشین  A car accident happens
88 پرسیدن Ask پرسیدن سؤال Ask a question
89 آوردن Bring آوردن هدیه Bring a gift
90 یخ زدن Freeze یخ زدن آب Freeze water

 

91 پریدن Jump پریدن داخل استخر Jump in a pool 
92 دانستن Know دانستن پاسخ Know an answer
93 بوسیدن Kiss بوسیدن نوزاد kiss a baby
94 نگاه کردن Look نگاه کردن به دریا Look at the sea
95 اشاره کردن Mention اشاره کردن به دوست Mention a friend
96 برنامه ریزی کردن Plan برنامه‌ریزی کردن سفر  Plan a trip
97 تشخیص دادن Recognize تشخیص دادن مشکل Recognize a problem
98 ایستادن Stand ایستادن کنار دیوار Stand next to wall
99 شروع کردن Start شروع کردن مسابقه Start a match
100 متوقف کردن Stop متوقف کردن سرعت Stop a speed

common verbs phrases in English

101 حمایت کردن Support حمایت کردن بچه ها Support children
102 به‌ یاد آوردن Remember به یاد آوردن خاطره Remember a memory
103 اجتناب کردن Avoid اجتناب کردن از سیگار Avoid a smoking 
104 موافقت کردن Agree موافقت کرد بیاد Agree to come
105 تصمیم گرفتن Decide تصمیم به تغییر گرفت Decide to change
106 تشویق کردن Encourage تشویق کردن تیم Encourage a team
107 فراموش کردن Forget فراموش کردن رمز Forget a password
108 حدس زدن Guess حدس زدن پاسخ Guess a answer
109 آسیب زدن Hurt آسیب زدن به احساسات Hurt someone feeling
110 عبور کردن Cross عبور کردن از خیابان Cross a street

 

111 حضور داشتن Attend حضور داشتن در کنفرانس Attend a conference
112 رأی دادن Vote رأی دادن در انتخابات Vote in a election
113 موفق شدن Succeed موفق شدن در هدف Succeed in a goal
114 رد کردن Refuse رد کردن پیشنهاد Refuse an offer
115 انتخاب کردن Choose انتخاب کردن بهترین گزینه Choose the best option
116 پایان دادن Finish پایان دادن مسابقه Finish a match
117 آزاد کردن Release آزاد کردن زندانی Release a prisoner
118 لمس کردن Touch لمس کردن برگ Touch a leaf
119 توضیح دادن Explain توضیح دادن فرایند Explain a process
120 تحسین کردن Admire تحسین کردن استعداد Admire a talent

common verbs phrases in English

121 بزرگ‌نمایی کردن zoom بزرگ‌نمایی کردن تصویر Zoom a picture
122 محافظت کردن Protect محافظت کردن از محیط زیست Protect the environment
123 منتشر کردن Publish منتشر کردن مقاله  Publish an article
124 باور داشتن Believe باور داشتن به خود Believe in yourself
125 گریه کردن Cry گریه کردن نوزاد Cry a baby
126 کامل کردن  Complete کامل کردن پازل Complete a puzzle
127 فرار کردن Escape فرار کردن از زندان Escape from prison
128 راهنمایی کردن Guide راهنمایی کردن دیگران Guide others
129 لذت بردن Enjoy لذت بردن از کنسرت Enjoy the concert
130 ویرایش کردن  Edit ویرایش کردن سند Edit a document

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
سبد خرید
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من